Per l'acceptació del risc, serà necessari que el sol·licitant tingui una edat compresa entre els 20 i els 50 anys i estigui en bon estat de salut, sense que sigui coneixedor de cap malaltia ni lesió i que no exerceixi cap de les activitats ni ocupacions professionals excloses en aquesta modalitat d'assegurança, havent-ho de declarar així en el qüestionari de sol·licitud d'assegurança.


Declaració de l'estat de salut, activitats i ocupació professional

El sol·licitant es troba en bon estat de salut, i no té coneixement de cap malaltia ni lesió
causada per un accident, per la qual s'hagi de posar en tractament mèdic, o de la que pogués

El sol·licitant condueix moto?

El sol·licitant fuma?


El sol·licitant declara que no té en vigor altres assegurances de modalitat vida risc en aquesta companyia asseguradora. Si fos així, aquesta sol·licitud quedaria en estudi d'acceptació.
Nom
Cognoms
Adreça
Data de naixement
Núm. Passaport:
Telèfon:
Correu electrònic:
Sexe:
Pes:
Alçada:
Professió: OCUPACIÓ PROFESSIONAL

Activitats i ocupacions excloses d'aquesta modalitat d'assegurança: en aquesta modalitat no s'emetrà cap contracte, refusant-se el risc, si el sol·licitant (que en aquesta modalitat coincideix amb l'assegurat) té una activitat o ocupació manifestament perillosa i com a exemple i sense que suposi una llista tancada diríem la pràctica de l'Aviació professional i personal de vol; Militars o Policies; Explosius; Mineria; Plataformes petrolíferes; Bombers; Bussos; Tauromàquia; Circ; Actors o dobladors de risc; Pilots d’automoció; Boxejadors; Ciclistes; Joquei professional i Espeleologia.

Esports que practica: ESPORTS

Activitats i ocupacions excloses d'aquesta modalitat d'assegurança: en aquesta modalitat no s'emetrà cap contracte, refusant-se el risc, si el sol·licitant (que en aquesta modalitat coincideix amb l'assegurat) té una activitat o ocupació manifestament perillosa i com a exemple i sense que suposi una llista tancada diríem la pràctica de l'Aviació professional i personal de vol; Militars o Policies; Explosius; Mineria; Plataformes petrolíferes; Bombers; Bussos; Tauromáquia; Circ; Actors o dobladors de risc; Pilots d'automoció; Boxejadors; Ciclistes; Joquei professional i Espeleologia.Garanties GARANTIES

• La prima es calcularà en cada renovació en funció de l'edat de l'assegurat i el capital assegurat.

• Revalorització de capitals no inclosa.

• Exclusions generals: les que s'especifiquen al condicionat general de la pòlissa.

a contractar
                Mort per qualsevol causa
                Invalidesa absoluta i permanent per qualsevol causa                 Trasllat en cas de defuncií

Opció assegurança a contractar                 Opció A 30.000€
                Opció B 50.000€
                Opció C màxim a contractar50.000€

Beneficiaris en cas de mort:
Domiciliació bancària:
Forma de pagament:
*Prima mínima de fraccionament 65€
Observacions:
NOTA Aquesta sol·licitud NO vincula la companyia fins que ha estat revisada i acceptada pel departament tècnic i la companyia té el primer rebut de l’anualitat cobrada.
Enviar a:

Definicions de les garanties sol·licitadesMORT PER QUALSEVOL CAUSA Pagament del capital pactat, amb limitació i exclusions que s'especifiquen en el contracte en les seves condicions particulars i generals. Aquesta assegurança finalitzarà com a màxim en l'anualitat en què l'assegurat compleixi els 65 anys actuarials.

INVALIDESA Pagament del capital pactat com a avançament del capital de mort, si l'assegurat queda invàlid, de forma irreversible i consolidada, per a tot treball remunerat. El pagament d'aquesta garantia anul·la la pòlissa. Aquesta garantia finalitzarà al mateix temps que la mort i com a màxim en l'anualitat en què l'assegurat compleixi els 65 anys actuarials.


  • - La prima es calcularà en cada renovació en funciò de l'edat de l'assegurat i el capital assegurat.

  • - Revalorització de capitals no inclosa.

  • - Exclusions generals: les que s'especifiquen al condicionat general de la pòlissa.

  • - Activitats i ocupacions excloses d'aquesta modalitat d'assegurança: en aquesta modalitat no s'emetrà cap contracte, refusant-se el risc, si el sol·licitant (que en aquesta modalitat coincideix amb l'assegurat) té una activitat o ocupació manifestament perillosa i com a exemple i sense que suposi una llista tancada diríem la pràctica de l'Aviació professional i personal de vol; Militars o Policies; Explosius; Mineria; Plataformes petrolíferes; Bombers; Bussos; Tauromàquia; Circ; Actors o dobladors de risc; Pilots d'automoció; Boxejadors; Ciclistes; Joquei professional i Espeleologia.

NOTA Aquesta sol·licitud NO vincula la companyia fins que ha estat revisada i acceptada pel departament tècnic i la companyia té el primer rebut de l'anualitat cobrada.
X